maandag 6 mei 2019

Witte Lotusdag 2019------------------------------------------------------------------------------
Bij de voorplaat Witte lotus editie 2019

Oneindigheid I - uit: 19 Agni Yoga
‘De geest die de Eeuwigheid kent wordt gedreven naar de grote Oorsprong en in hem ligt het zaad van het begrip van de Kosmos besloten’.

---------------------------------------------------------------------------------

Inhoudsopgave


Witte Lotusdag – ter opfrissing van het geheugen (door John Algeo)  

Stem van de Stilte (HPB) Blz. 37                    

Tweelingziel ☼ ~ Omraam                        

5 minuten- De Boeddha                          

Het Licht van Azië (over het leven van de Boeddha)     

Kabir              

Intellect is de drempel tot wijsheid (Agni Yoga – 508)   

Agni Yoga - Hiërarchie – 244- ‘zevenjarigen’..         

De Wet van Aantrekking  

Zandduinen creëren - Agni Yoga- Vurige Wereld I – 321  

Vuur   ~ Dr.K. Parvathi Kumar

Het mysterieuze wezen dat we plant noemen ~Eckhart Tolle 
------------------------------------

WITTE LOTUSDAG-ter opfrissing van het geheugen

Witte Lotusdag is een datum op de kalender,
maar het is ook een heilig tijdstip.
Een gedenk dagDe verjaardag van de dood van HPB werd benoemd, door haar theosofische tweeling, Henry S. Olcott. De kolonel vermeldt de oorsprong van de herdenking in Oude Dagboekbladen (IV. 26, pp 452-4):
‘Daar wij de verjaardag van de dood van HPB nu al acht jaar gedenken, en daar de ceremonie ongetwijfeld zal worden voortgezet, is het misschien wel zo goed om de inhoud vast te leggen van de Executive Notice van 17 april 1892, die leidde tot het herdenken van de gebeurtenis. Deze bevatte de volgende tekst: “In haar laatste wil gaf H. P. Blavatsky haar wens te kennen dat jaarlijks, bij de verjaardag van haar dood, een aantal vrienden ‘bijeen zou komen in het hoofdkwartier van de Theosophical Society en ene hoofdstuk zou (voor)lezen uit Het Licht van Azië en (uittreksels uit) de Bhagavad Gita’; en daar het passend is dat overlevende collegae de herinnering fris zouden houden aan haar dienstbetoon jegens de mensheid en haar toegewijde liefde voor onze Society, suggereert ondergetekende dat de verjaardag bekendheid geniet als Witte Lotusdag, en geeft hij de volgende officiële order en aanbeveling: 


‘1. Om 12 uur op 8 mei 1892 en op dezelfde dag van ieder volgend jaar zal er een herdenkingsbijeenkomst gehouden worden in het hoofdkwartier, waarbij uittreksels uit bovenvermelde werken (voor)gelezen worden en korte voordrachten gehouden worden door de voorzitter van de bijeenkomst en anderen die dat graag zouden willen.

2. Uitdeling van voedsel zal uit haar naam plaatsvinden aan de arme vissers van Adyar en hun gezinnen.

3. De vlag zal halfstok hangen van zonsopgang tot zonsondergang en de Convention Hall zal versierd worden met witte lotusbloemen.

4. Leden die buiten Madras wonen kunnen afspraken over hun eten maken door zich tenminste één week tevoren aan te melden bij de Recording Secretary.

5. Ondergetekende doet de aanbeveling aan alles secties en afdelingen wereldwijd om jaarlijks op de verjaardag bijeen te komen, en op een eenvoudige,
 onsektarische en toch waardige wijze, waarbij alle slaafse verering en loze complimentjes vermeden worden, het algemene gevoel van liefdevolle eerbied tot uitdrukking te brengen voor haar die ons het charter bracht van ‘het steile pad dat leidt tot de toppen van kennis’. Kopieën hiervan werden terstond gestuurd naar de hoofdkwartieren in Londen en New York, vandaar verspreid over de afdelingen en nu neem ik aan dat ieder van ons honderden afdelingen wereldwijd jaarlijks de herinneringen aan het karakter en het dienstbetoon van HPB ophaalt.’ 

Dat is de betekenis van die datum op de kalender. Het is een tijd van herdenken, wanneer theosofen wereldwijd de prestaties, het karakter en het dienstbetoon van H.P. Blavatsky gedenken.

(uit de "Theosofia"-nr 2- april 2009- door John Algeo)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stem van de Stilte (HPB) Blz. 3799. Zie! U bent licht geworden, u bent de klank geworden, u bent uw Meester en uw God. U bent UZELF het doel van uw zoeken: de ononderbroken STEM die door de eeuwigheden weerklinkt, vrij van verandering, vrij van zonde, de zeven klanken in één, de…
100.      ……………………….. ‘ STEM VAN DE STILTE’…………..
OM TAT SAT.
------------------------------------------------------------


Tweelingziel ☼

~ Omraam Mikhaël Aïvanhov

Het is de liefde waar u allen naar zoekt, de liefde die door sommigen de 'tweelingziel' wordt genoemd.
Wilt u uw tweelingziel vinden, ga er dan vooral niet naar op zoek.


Bekommer u er slechts om een zuiver, intens en lichtend leven te leiden.
Leef slechts dit leven en laat het werken, het zal ervoor zorgen de zusterziel naar u toe te trekken.U beseft nog niet, hoever dit leven kan reiken om deze wezens uit te nodigen, die een affiniteit met u hebben en ze naar u toe te brengen.

Op een dag zult u zeggen: 'Ik heb mijn tweelingziel, mijn geliefde, niet gezocht en toch is zij gekomen... uit de diepten van het universum is zij naar mij toe gekomen...'

Om deze tweelingziel te vinden, zijn er velen die advertenties in de krant zetten, naar recepties en nachtclubs gaan, maar wat vinden ze daar?

Is het zo moeilijk te begrijpen dat je, door iedere dag iets levends, iets lichtends in jezelf te voeden, uiteindelijk dit prachtige wezen aantrekt, waarop je hoopt?

~☼ ~Vijf minuten besteden aan verwerkelijking van ware goddelijke liefde is van grotere waarde dan duizend schalen voedsel aan de behoeftigen geven, omdat u door liefde te verspreiden elke ziel in het universum helpt.
Gautama Boeddha (uit: De Meesters van het Verre Oosten)


----------------------------------------------------------------

Uit: Het Licht van AziëDaarna gebeurde ‘t, wijl hij ’s avonds zat
Te midden van zijn lief, bevallig hof,
En hield de hand er van Yasodhara,
Dat een der meisjes in het schemeruur
Een oud verhaal uitspon, afwisselend met
Muziek, wanneer haar rijke stem soms zweeg,
Sprookje van liefde, een toverpaard, en land
Heel ver en vreemd, waar bleke mensen wonen
En rood de zon bij avond zinkt in zee.

Toen sprak hij zuchtend; “Chitra’s mooi verhaal
Brengt mij te binnen ’t snarenspel der winden.
Geef haar tot dank uw snoer, Yasodhara.
Maar gij, mijn paarl, is er zo’n wijde wereld?

Is er een land, dat ziet de grote zon
Neerwentelen in zee? En zijn er harten,
Als de onze, talloos, ongekend, en niet
Gelukkig soms, die wij wel helpen konden,
Zo wij ze kenden? ‘k Vraag mij af somtijds
Wanneer de dagvorstin in ’t Oost betreedt
Haar gouden koningsbaan, wie ’t eerst haar licht
Aan ’s werelds rand begroeten, ’s morgens kinderen.
Dikwijls zelfs in uw armen, aan uw borst,
O lief, heb ik verlangd bij ’t zonnedalen
Te zinken met haar in het rozig West,
Te zien de volken van de avondstond.
Daar moeten veel ook zijn om lief te hebben,
Hoe anders? ‘k Voel nu pijn, die door uw zachte
Lippen niet weg te kussen valt. En Chitra,
o meisje, gij die weet van ’t toverland.

Waar stallen zij dat vlugge sprookjesros?
o, mijn paleis voor één dag op zijn rug,
Dan door te rijden en de wereld zien!
Had ik de vlucht van gindse kale gier,
Die groter rijk aan aas bezit dan ’t mijne,
Hoe zou ik stijgen naar Himalaya toppen,
Dalen, waar roze glans vloeit over sneeuw,
Mijn blik inspannen om rondom te zoeken.
Waarom dan zag ik nooit en zocht ik niet?

Zeg wat er ligt buiten de bronzen poort!”
Toen zei er een: “De stad eerst, schone prins,
De tempels en de tuinen en de parken
En dan de velden, daarna nieuwe velden
Met noellahs 1), maidans 2), jungle 3), streek aan streek,
Dan koning Bimbasara’s 4) rijk en dan
De wereld wijd met miljoenen mensen”.

“Wel”, zei Siddartha, “ men bevele Channa
Mijn wagen in te spannen. Morgenmiddag
Rij ik er heen en zie wat buiten ligt”.
Toen meldden zij de koning: “Heer, uw zoon
Wil dat zijn wagen klaar sta op de middag.
Uitrijdende wenst hij het volk te zien”.
*
“Goed”, sprak de koning, “’t  is nu tijd voor hem.
Maar laat herauten omgaan in de stad,
Roepen dat zij zich tooie, opdat nergens
Iets lelijks zichtbaar worde, laat verminkte
Noch zieke of afgeleefde, blinde noch
Melaatse of zwakke buiten zich vertonen”.
’t Plaveisel werd geveegd en waterdragers
Besproeiden op en neer uit leed’ren zakken
De straten. Vrouwen strooiden op hun drempel
Rood poeder, vlochten nieuwe kransen, knapten
De toelsibosjes 5) voor hun deuren op.

Muurschilderingen werden opgefrist
Met rijkelijk kleur, de bomen volgehangen
met vlaggen, godenbeelden nieuw verguld.
Bij ieder kruispunt straalden Soeryadewa 6)
En d’andre goden uit hun bladernis,
Zodat de stad de hoofdplaats leek van vreemd
Betoverd rijk. Ook gingen de herauten
Met trom en gong voorbij en riepen luid:

“Burgers, de vorst beveelt, dat er vandaag
Niet lelijks zichtbaar zij. Laat geen verminkte,
Of zieke of afgeleefde, blinde noch
Melaatse of zwakke buiten zich vertonen.
Geen lijk worde uitgedragen of verbrand
Voor ’s avonds. Zo beveelt Soeddhodana.


Noten:
1) Waterlopen. 2) Paradegrond buiten de stad. 3) Woestbegroeid gebied. 4) Koning van Magadha.  5) Een lipbloemige. 6) Zonnegod.
------------------------------
KABIR

Ga niet naar de Tuin met Bloemen !
O Vriend, ga daar niet heen;
--
In jouw lichaam is de tuin met bloemen,
Neem plaats op de duizend bloembladeren van de Lotus,
en kijk daar naar de Oneindige Schoonheid.

------------------------------------------------------------

Intellect is de drempel tot wijsheid
(Agni Yoga – 508)
Intellect is geen wijsheid.
Rechtstreekse kennis is wijsheid.
Intellect is verstand.

Wijsheid besluit, want lang geleden rijpte deze beslissing al. Intellect is de drempel tot wijsheid en wanneer het verscherpt wordt smelt het samen met het gebied van synthese.

Rede en een denkvermogen dat is aangepast aan één specialiteit, zijn de hoeken van het toekomstige huis.

Iemand met een gespecialiseerd denkvermogen kan voor zichzelf een schitterende toekomst banen, maar hij zal incarneren, totdat zijn denkvermogen zijn enge specialisatie kwijtraakt.

Wanneer het intellect zijn specialiteit verliest, is het al wijs.

Elke specialiteit is ontworpen voor de aardse levensomstandigheden.

De geestelijke synthese opent alle gebieden.

 Geestelijke spanning verzamelt ruimtelijke, psychische energie.

Geestelijke spanning kan in welke sfeer van het astraal gebied dan ook binnenleiden.

~ * ~

Agni Yoga - Hiërarchie - 244

Dezelfde mensen zullen begrijpen dat zwijgen geen niets-doen is.
Wanneer ik stilte adviseer, betekent dit niet om in slaap te vallen, maar integendeel om weerklank te vinden in de macht van de hiërarchie.
Je moet alle zevenjarigen trainen om aan de Hiërarchie te denken, want na het zevende jaar krijgt het bewustzijn al sporen die het hele leven onuitwisbaar zijn.


The same people will understand that silence is not inaction.
When I advise silence, it does not mean to merge into sleep, but on the contrary, to resound to the Might of Hierarchy.
One must train all seven-year-olds to remember the Hierarchy, because after the seventh year the consciousness already acquires traces indelible for the entire lifetime.
----
De Wet van Aantrekking

De Law of Attraction (de Wet van Aantrekking) gaat helemaal over vibratie (trillingsenergie). Alles is trillend - je gedachten, je ideeën, elk wezen. Je zult elke trilling naar je toe trekken die overeenkomt met de jouwe, gewenst of ongewenst.(art: Malefic Time Official)
------***------


Zandduinen creëren
- Agni Yoga- Vurige Wereld I – 321

Men moet de mensen er toe brengen hun eigen schatten in stand te houden.

De armzaligste mens op Aarde is dikwijls een verspiller van alles wat de planeet oplevert.
Als en wanneer ze komt zal de Nieuwe Wereld liefde tonen voor de schatten der natuur, en die zullen de beste emulsie van de levensessentie bieden.

Massa's mensen zullen vanuit de steden de natuur in moeten trekken, maar beslist niet naar zandduinen!

In alle delen van de wereld hebben zich zandzeeën gevormd.

Op dezelfde manier is het bewustzijn van de mensheid verpulverd tot zaden van boosaardigheid.

Elke woestijn was eens een bloeiende weide.

Niet de natuur, maar de mens zelf vernietigde de bloemen.

Moge het denken over Vuur mensen er toe dwingen over spaarzaamheid na te denken.

~ * ~

Vuur~

Dr.K. Parvathi Kumar
from: Nutrients for Discipleship - text 73 🔥

Oude filosofen ontstaken altijd een vuur wanneer zij in eenzaamheid waren en offerden gedachten aan het kwaad in het vuur voor de verbranding ervan.

Woede, jaloezie, trots, vooroordelen, begeerte, angst, ambitie, begoocheling, illusie en dergelijke andere ongewenste gedachten werden regelmatig in de vlammen van het vuur geofferd.

Het ontsteken van een vuurplaats en het offeren van gedachten aan het vuur, was een gebruik.

De vuurplaats zuivert diegenen die naar de vlam van het vuur staren.

vuurwezen~

Er zijn nog meer oude filosofen die al hun acties, toespraken en gedachten van onwetendheid aanboden aan de vurige zonnebol.

Aanbidding van de Zon is niet alleen om Licht te ontvangen, maar ook om zijn eigen beperkingen aan te bieden in het vuur van de zonnestralen.

Het werkt in beide richtingen.

Ochtend- en avondverering heeft zo'n techniek van onwetendheid offeren en verlichting ontvangen.

In de huidige wereldsituatie is deze praktijk op individueel niveau van een immense hulp.

🔥~

Eckhart Tolle

De plant die je thuis hebt staan, heb je er ooit echt naar gekeken?

Heb je dat zo vertrouwde en tegelijkertijd zo mysterieuze wezen dat we plant noemen je ooit zijn geheimen laten leren kennen?Is het je opgevallen hoe diep vredig hij is?

Hoe hij omringd wordt door een veld van stilte?

Op het moment dat je je bewust wordt van de uitstraling van vrede en stilte van een plant wordt die plant je leraar.
***Geen opmerkingen:

Een reactie posten