dinsdag 28 april 2020

Witte Lotusdag 2020

De nieuwe Witte Lotuseditie is uit :

---------------------------------------------------------Bij de voorplaat: Het hele gemanifesteerde heelal is gevormd door de vereniging van geest en stof, door kosmische leven en bewustzijn, die voertuigen bouwen als middel tot zelfexpressie. (H.T. Edge)
----------------------------------------------------
Inhoudsopgave:

Witte Lotusdag – ter opfrissing van het geheugen (door John Algeo) 
Stem van de Stilte (HPB) Blz. 14-15
Wat is werkelijkheid, wat is leven? (Inayat Khan)           
Vrijheid (J. Krishnamurti)
Laten wij denken aan de mythe over de ‘Oorsprong van het Licht'. (Agni Yoga- Vurige Wereld II - 6 ) 
Signalen (Omraam)   
Liefde fluisterde (Swami Rama) 
Het Licht van Azië (over het leven van de Boeddha -blz. 169-170~)  
Vurige Wereld I –17 -Agni Yoga-  
Welke functie hebben de kaarsen en lampjes in de kerken?(omraam)
De Nieuwe Mens ~  

Wezens in de hele Kosmos- HPB     

                                                                                                                    


-------------------------------------------

WITTE LOTUSDAG-ter opfrissing van het geheugen

Witte Lotusdag is een datum op de kalender,
maar het is ook een heilig tijdstip.


Een gedenk dag

De verjaardag van de dood van HPB werd benoemd, door haar theosofische tweeling, Henry S. Olcott. De kolonel vermeldt de oorsprong van de herdenking in Oude Dagboekbladen (IV. 26, pp 452-4):
‘Daar wij de verjaardag van de dood van HPB nu al acht jaar gedenken, en daar de ceremonie ongetwijfeld zal worden voortgezet, is het misschien wel zo goed om de inhoud vast te leggen van de Executive Notice van 17 april 1892, die leidde tot het herdenken van de gebeurtenis. Deze bevatte de volgende tekst: “In haar laatste wil gaf H. P. Blavatsky haar wens te kennen dat jaarlijks, bij de verjaardag van haar dood, een aantal vrienden ‘bijeen zou komen in het hoofdkwartier van de Theosophical Society en ene hoofdstuk zou (voor)lezen uit Het Licht van Azië en (uittreksels uit) de Bhagavad Gita’; en daar het passend is dat overlevende collegae de herinnering fris zouden houden aan haar dienstbetoon jegens de mensheid en haar toegewijde liefde voor onze Society, suggereert ondergetekende dat de verjaardag bekendheid geniet als Witte Lotusdag, en geeft hij de volgende officiële order en aanbeveling: 


‘1. Om 12 uur op 8 mei 1892 en op dezelfde dag van ieder volgend jaar zal er een herdenkingsbijeenkomst gehouden worden in het hoofdkwartier, waarbij uittreksels uit bovenvermelde werken (voor)gelezen worden en korte voordrachten gehouden worden door de voorzitter van de bijeenkomst en anderen die dat graag zouden willen.

2. Uitdeling van voedsel zal uit haar naam plaatsvinden aan de arme vissers van Adyar en hun gezinnen.

3. De vlag zal halfstok hangen van zonsopgang tot zonsondergang en de Convention Hall zal versierd worden met witte lotusbloemen.

4. Leden die buiten Madras wonen kunnen afspraken over hun eten maken door zich tenminste één week tevoren aan te melden bij de Recording Secretary.

5. Ondergetekende doet de aanbeveling aan alles secties en afdelingen wereldwijd om jaarlijks op de verjaardag bijeen te komen, en op een eenvoudige,
onsektarische en toch waardige wijze, waarbij alle slaafse verering en loze complimentjes vermeden worden, het algemene gevoel van liefdevolle eerbied tot uitdrukking te brengen voor haar die ons het charter bracht van ‘het steile pad dat leidt tot de toppen van kennis’. Kopieën hiervan werden terstond gestuurd naar de hoofdkwartieren in Londen en New York, vandaar verspreid over de afdelingen en nu neem ik aan dat ieder van ons honderden afdelingen wereldwijd jaarlijks de herinneringen aan het karakter en het dienstbetoon van HPB ophaalt.’ 

Dat is de betekenis van die datum op de kalender. Het is een tijd van herdenken, wanneer theosofen wereldwijd de prestaties, het karakter en het dienstbetoon van H.P. Blavatsky gedenken.

(uit de "Theosofia"-nr 2- april 2009- door John Algeo)
--------------------------------------------------------------

Stem van de Stilte (HPB) Blz. 14-15
Zo u door de Hal van de Wijsheid het Dal van de Gelukzaligheid wilt betreden, o Leerling, sluit dan uw zinnen voor de grote, droevige ketterij van de Afscheiding, die u van de overige vervreemdt.
Laat niet uw “hemeltelg” in de zee van Maya gedompeld, van de Universele Moeder (ZIEL) losbreken, doch laat de vurige kracht zich in de binnenste kamer, de kamer des Harten en het verblijf van de Wereld-Moeder terugtrekken.
Dan zal van het hart die Kracht opstijgen tot de zesde de middelste streek, de plek tussen uw ogen, wanneer de adem van de ENE ZIEL wordt, de stem, die alles vult uw Meesters stem..
Dan alleen kunt u een “Wandelaar van de Hemel” worden, die de winden boven de golven betreedt en wiens stap de wateren niet aanraakt.

***
Wat is werkelijkheid? Wat is leven?~ Hazrat Inayat Khan~
Een Hindoese dichter zegt: “Heft uw ogen op vriend, van dit wat u leven noemt tot dat wat u misschien als leven niet herkent niets is dan dood, en dan zult u vinden dat wat u eens leven noemde, niets is dan dood en dat wat u niet gedacht hebt in waarheid leven is. “
Het leven dat u kent is slechts het sterfelijke aanzicht ervan. U Hebt nooit gezien of zijt u bewust geweest van het onsterfelijke aanzicht. Tracht u dat leven te realiseren en dat wat u tot nu toe leven genoemd hebt, zal uit een glimp of een schaduw worden van het werkelijke leven dat boven uw bevatting is.
De mensen zijn altijd geneigd te zeggen de religieuze denker een dromer is, verloren in vage idealen en geen bewijs bezit voor wat hij gelooft, ver van wat zijzelf “werkelijkheid ” noemen. Ze denken nooit, dat wat zij “werkelijk ” noemen, onwerkelijk is geworden voor degene voor wie het stille leven werkelijkheid werd.
Kunt u ‘werkelijk’ noemen wat elk ogenblijk onderhevig is aan verandering? Iedere activiteit en alles wat iemand in het leven nastreeft, rijkdom, macht, liefde, vriendschap, jeugd, gezondheid, plezier, verdriet, geluk, armoede – alles verandert, soms vroeg soms laat.
Kunt u geloven in die dingen die de werkelijkheid uitmaken? Hoe moet u dit alles noemen, dat onderhevig is aan verandering, waarvan de bron en het einde omgekeerd is, onderhevig aan dood en vernietiging, waarna het niet meer gezien wordt? Kunt u dat werkelijkheid noemen? Of is niet de werkelijkheid a c h t e r dat toneel, is daar niet de bron vanwaar het kwam en waarheen het gaat?
Uit: “In een Oosterse Rozentuin” blz. 36-37.
---------------------------------------------------------------------
Vrijheid

Vrij zijn is een geestestoestand - niet vrij zijn van iets, maar het gevoel van vrij zijn, de vrijheid om alles in twijfel te trekken en daarom zo intens, actief en krachtig, dat het elke vorm van afhankelijkheid, slavernij, navolging en aanvaarding overboord gooit.
J. Krishnamurti.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laten wij denken aan de mythe over de ‘Oorsprong van het Licht'.
Vurige Wereld II - 6
Agni Yogafoto: Cedar of Lebanon
De Moeder van de Wereld zei tot de Schepper: ‘Wanneer de Aarde bedekt zal zijn met donkere sluiers van boosaardigheid, hoe zullen de heilzame druppels Gelukzaligheid er dan in doordringen'?
En de Schepper antwoordde: ‘Stortregens van Vuur kunnen verzameld worden die de dikste laag duisternis kunnen doordringen'.
De Moeder der Wereld zei: ‘Waarlijk, de vonken Vuur van Uw Geest kunnen verlossing brengen, maar wie zal hen voor ons verzamelen en bewaren tot zij nodig zijn'?
De Schepper antwoordde: ‘Bomen en kruiden zullen Mijn vonken bewaren, maar wanneer de bladeren afvallen laat dan de ceder en zijn zusters het hele jaar door het Vuur bewaren, dat zij verzameld hebben'.
Zo wordt in verschillende mythen de verbinding met de Hogere Wereld weerkaatst.
Overal wordt nadruk gelegd op zorgzame aandacht voor de mensheid en alle schepselen.
Zo waakten de oude priesters ook zorgvuldig over de juiste verdeling van het scheppende Vuur.
Tegenwoordig kruist de mens vruchten en planten zonder goede controle.
Door langdurige experimenten moet men echter waarnemen hoe men de vurige substantie het best bewaren kan.
Men moet zich niet lichtzinnig in de scheppingskracht van de Natuur mengen.
De Vurige Wereld kan de beste raad geven, maar deze Weldaad moet men trachten te verwerven.
~ * ~

 (Uit: Diamanten , HPB)

De kringlopen van de stof zullen gevolgd worden door kringlopen van geestelijkheid en een volledig ontwikkeld denkvermogen. Volgens de wet van de evenwijdig lopende geschiedenis en rassen zal de toekomstige mensheid uit verheven Adepten bestaan. (Blz. 13.)--------------------------------------------
Signalen
Omraam Mikhaël Aïvanhovfoto: Thump Geyser, Seismograph Pool, Yellowstone Nat. Park
Iedere belangrijke gebeurtenis die we moeten meemaken, wordt gewoonlijk voorafgegaan door waarschuwingssignalen. Maar omdat we de taal van de natuur niet kennen, kunnen we de berichten niet lezen die ons worden gezonden door de vier elementen, de planten, de dieren, de mensen, of bepaalde dromen.
Iedere gebeurtenis wordt voorafgegaan door enkele signalen, precies zoals die welke de wetenschap met bepaalde apparatuur kan opvangen vóór aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, cyclonen, vloedgolven. Het heelal vertegenwoordigt een eenheid, en er bestaan dus verbindingen, communicaties tussen alle elementen waaruit het bestaat, precies zoals in ons fysiek lichaam, waar de toestand van één orgaan zijn weerslag heeft op alle andere.
Als zich een gebeurtenis voordoet ergens in de wereld, worden er dus trillingen door die gebeurtenis verspreid in de ruimte en waargenomen door bepaalde wezens, die ze kunnen opvangen en zo als eerste gewaarschuwd worden. En ook voor ons innerlijk leven ontvangen we waarschuwingen.
~☼ ~

"Scheiding in vermomming is Vereniging,
precies zoals Dood in vermomming Leven is."
💜
Love whispered:
"Separation in disguise is Union,
exactly as Death in disguise is Life."
💜
Swami Rama
uit: Love Whispers

---------------------------------------------------------------------
Uit: Het Licht van Azië ~ blz. 169-170~
Terwijl hij rode en witte rijst uitwierp met beide handen..
“Broeder, waarom buigt gij aldus?” vroeg hem de Boeddha, en hij zei:
“Dit is het gebruik, o Heer, want onze vaderen hebben geleerd om iedere dag des morgens voor het werk begint, het kwaad te keren van de hemel boven, de aarde onder en de winden, die er waaien. “
Toen sprak Boeddha: “O strooi geen rijst, maar offer liefdevolle gedachten, goede daden, voor de ouders als het licht oprijst, voor de leraars als het Zuiden, waaruit rijke giften komen. Voor vrouw en kinderen als het Westen, waarvan liefde en rust de rijke kleuren glanzen en alle dagen einden. Voor de vrienden, Genoten, alle mensen als het Noorden, voor nederige wezens als de grond (Nadir). Voor Heiligen, Engelen en de zalige doden als het Zenith.  Zo wordt alle kwaad geweerd en veilig de zes richtingen (1) gehouden.

(1)  Oost, Zuid, West, Noord, Nadir (recht beneden waar je staat in de grond) en Zenith (recht naar boven, tot in de hemel).

--------


Vurige Wereld I - 17
Agni Yoga
Het wezen van vurige immuniteit (onkwetsbaarheid) werd door Zarathustra beschreven.
Hij wees er op, dat de mens uit elke porie van de huid vurige stralen te voorschijn kon roepen om alle kwaad te vernietigen.
Wie in een beschermende rusting gekleed is kan onder geen enkele besmetting bezwijken.
Men kan deze weerstand verhogen door één te worden met de Hiërarchie.
Zo wordt het hart als een zon, die alle microben tot as maakt.
~ * ~
Welke functie hebben de kaarsen en lampjes in de kerken?
Omraam Mikhaël Aïvanhov
Als ze alleen maar dienen om licht te geven, kun je beter elektriciteit nemen, die is zelfs doeltreffender.
In feite heeft dit ritueel een diepe zin, op voorwaarde dat de gelovige begrijpt dat ook hij, naar het beeld van de kaars die zichzelf opbrandt om de vlam in stand te houden, een materie in zichzelf moet opbranden om zijn innerlijk licht in stand te houden en te maken dat de Godheid zijn gebed hoort en verhoort.

Hoe kunnen wij het vuur in ons gaande houden?
Door al onze innerlijke dieren te offeren.
En wij hebben er genoeg!
Want op het astrale vlak herbergen wij in ons niet alleen schapen, runderen, stieren, bokken enz… maar ook wolven, vossen, tijgers, slangen, schorpioenen en spinnen…
Inderdaad, een heleboel beesten, een dierentuin, een oerwoud!
Hoeveel schadelijke dieren leven er niet in de mens in de vorm van gebreken, ondeugden en destructieve, instinctieve neigingen!
Juist die moeten wij offeren om ons innerlijk licht te voeden.
~ ☼ ~

Uit: Diamanten
 (HPB)

De Geheime Leereen werk dat alles geeft wat tijdens deze eeuw openbaar gemaakt kan worden is een poging om gedeeltelijk de gemeenschappelijke fundering en het ene erfdeel te onthullen van alle, grote en kleine godsdienstige en wijsgerige stelsels. (blz. 12)-----------------------------------------------------------------

~ De Nieuwe Mens ~
“De toekomstige evolutie van de mens hangt af van zijn vermogen de tussenliggende ego te bevrijden uit de beperkingen van de persoonlijkheid en hem op te heffen tot een vereniging met de innerlijke god door zelfdiscipline en de onweerstaanbare kracht van onpersoonlijke liefde”.
-       Charles J. Ryan

------------------------------------------------------------------

Wezens in de hele Kosmos-    
    
H.P. Blavatsky
‘Het heelal* wordt van binnen naar buiten bestuurd en geleid. Zoals boven, zo is het ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde; en de mens – de microkosmos en het verkleinde evenbeeld van de macrokosmos – is de levende getuige van deze universele wet en van haar manier van werken.
*ons Zonnestelsel.
We zien dat iedere uitwendige beweging, handeling, gebaar, hetzij vrijwillig dan wel mechanisch, organisch of mentaal, wordt voorgebracht en voorafgegaan door een inwendige gevoel of emotie, door wil of wilskracht en door het denken of verstand.
Zoals er onder normale omstandigheden geen uiterlijke beweging of verandering kan plaatsvinden in het uitwendige lichaam van de mens, tenzij deze wordt opgewekt door een innerlijke impuls, afkomstig van een van de drie genoemde functies, kan dit evenmin geschieden in het uitwendig of gemanifesteerde heelal.
De hele Kosmos wordt geleid, beheerst en bezield in hun respectieve graden van bewustzijn en intelligentie; en…ieder van die wezens is óf een mens geweest, óf bereid zich voor er één te worden, zo niet in het heden, dan toch in een vroeger of toekomstige cyclus (manvantara).


***